El Foro

Drobna uwaga odno¶nie polonizacji

Prezentacja -> Przedstawienie

Autor Respuestas
Lachu Wednesday 2 April 2008 at 18:38
LachuAnonymous

Dlaczego akurat tak? Otó¿ wydaje mi siê, ¿e w³a¶nie od tego istnieje przytoczona strona (Prezentacja). Nie wiem, jak powinna wygl±daæ polonizacja wortalu POL, ale okre¶lenie przedstawienie bardziej dopasowuje siê do tre¶ci zamieszczonej we wspomnianym miejscu. Oprócz tego (by³bym zapomnia³) bardziej zachêca osobê odwiedzaj±c± stronê do zagl±dniêcia do ¶rodka. Prezentacja mo¿e byæ programu Power Point, mo¿e przedstawiaæ strategiê, omawiaæ bardzo z³o¿one zagadnienie, przekazywaæ bardzo wiele tre¶ci dotycz±cych danego zjawiska. Tymczasem przedstawienie omawia dane zjawisko tylko powierzchnownie, jest nastawione bardziej na tre¶æ i kojarzone z czym¶ bardziej obiektywnym.
Mam nadziejê, ¿e autor nie musi t³umaczyæ wszystkiego dos³ownie(by³oby to zreszt± g³upot±).. Swoj± wypowiedzi± nie chcia³em nikogo obraziæ, ale jedynie przedstawiæ swoje zdanie. Ciesziê siê, ¿e POL ma polsko jêzyczn± stronê.
Pozdrawiam!
LongeR Wednesday 2 April 2008 at 20:06
LongeR

Pozdrawiam i gdyby zasz³a taka potrzeba mogê pomóc w pisaniu newsów b±d¼ t³umaczeniu ich na jêzyk Polski.

LongeR rządzi, LongeR radzi, LongeR nigdy cię nie zdradzi!!
Lachu Thursday 3 April 2008 at 16:41
LachuAnonymous

Chyba dosz³o do jakiego¶ nieporozumienia. Otó¿ nie jestem osob± odpowiedzialn± za t³umaczenie tego serwisu na jêzyk polski(przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo). Z narodowo¶ci jestem polakiem, wiêc z jêzykiem polskim umiem sobie poradziæ w stopniu do¶æ dobrym. Przeprasz mo¿e za niew³a¶ciwy tytu³. Je¿eli jest myl±cy, wprowadza w b³±d, to bardzo proszê o jego zmianê.
W moim po¶cie pisa³em jedynie o zmianê jednego napisu(tytu³u) w g³ównym pasku nawigacyjnym(na górze strony). Mam nadziejê, ¿e wszystko ju¿ wyja¶ni³em do koñca.
tazdzioch Saturday 5 April 2008 at 16:50
tazdziochAnonymous

witam!

To ja jestem osob± odpowiedzialn± za polonizacjê.

T³umaczy³em tê stronkê z francuskiego na polski.

Co by mog³o dobrze zast±piæ s³owo "prezentacja"?

Jestem otwarty na propozycje
LongeR Saturday 5 April 2008 at 19:12
LongeR

mo¿e... Projekt, O Projekcie

LongeR rządzi, LongeR radzi, LongeR nigdy cię nie zdradzi!!
Lachu Saturday 5 April 2008 at 20:17
LachuAnonymous

"O Projekcie", "O Programie" te¿ mo¿e byæ. Mia³em na my¶li s³owo "Przedstawienie". Chocia¿ propozycja LongeRa jest nawet lepsza.